Chia Sẻ Khóa Học React Native

Chia Sẻ Khóa Học React Native

Chia Sẻ Khóa Học React Native - Học cách xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng với React Native CLI, React Hooks và Functional Component.

Bạn sẽ học được gì:

✓ React Native CLI.
✓ Xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng.
✓ React methodology.
✓ Nhận và quản lý dữ liệu từ external API.
✓ Xây dựng một ứng dụng iOS và Android hoạt động đầy đủ.
✓ Sử dụng các package bên ngoài như Video Player.


React Native đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, trong khi ngày càng có nhiều công ty thuộc bất kỳ quy mô nào đang áp dụng nó để xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với một cơ sở mã duy nhất.

React Native

Khóa học này hướng đến việc dạy quy trình React Native và bí mật của nó bằng cách xây dựng một dự án thực tế, nơi bạn mong muốn có một nền tảng vững chắc với React Native framework cũng như React Hooks và các Functional Component.

Bạn sẽ xây dựng một ứng dụng di động được nhắm mục tiêu cho cả môi trường iOS và Android trong khi bạn tìm hiểu khả năng đáp ứng của style, navigation giữa các màn hình và nhận và quản lý dữ liệu từ một external API.

Trong khóa học này, bạn sẽ học:

✓ Thiết lập môi trường máy của bạn để phát triển React Native CLI.
✓ Xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với React Native CLI.
✓ Navigate giữa các màn hình.
✓ Navigate đến màn hình động.
✓ Sử dụng Movie Database API.
✓ Add style tùy chỉnh.
✓ Component base development.
✓ React Hooks.
✓ Functional Components.
✓ Get Movie theo thể loại.
✓ Lists.
✓ Search Movie Method.
✓ Image Gallery.
✓ Video Player và các lệnh của nó.
Sau khóa học này, bạn sẽ có thể:

✓ Thiết lập hệ thống một cách chính xác.
✓ Manage Errors một ứng dụng Debug React Native CLI.
✓ Xây dựng ứng dụng từ đầu.
✓ Hiểu quy trình kiến ​​trúc tốt cho một ứng dụng.
✓ Lấy dữ liệu từ server bằng Axios.
✓ Handle Data.
✓ Display và render custom Lists.
✓ Thực hiện các phương thức tìm kiếm.
✓ Add external package.
✓ Nhấn vào mã gốc của ứng dụng iOS và Android.
Mục lục:

✓ 01 Bắt đầu.
✓ 02 Bắt đầu xây dựng ứng dụng phim của bạn.
✓ 03 Movies App Home.
✓ 04 Movies App Navigation.
✓ 05 Movie Detail.
✓ 06 Navigation Bar.
✓ 07 Search Movie.
✓ 08 Final Touches.

Chia Sẻ Khóa Học React Native

Chia Sẻ Khóa Học React Native - Học cách xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng với React Native CLI, React Hooks và Functional Component.

Chia Sẻ Khóa Học React Native